DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ TRỢ LÝ QUẢN LÝ SINH VIÊN
NĂM HỌC 2018 – 2019

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤLỚP CVĐIỆN THOẠIEMAIL
1Lê Quang ThôngCV TrưởngTC13TY, TC14TY0919625645lqthong@hcmuaf.edu.vn
2Đường Chi MaiCVHTDH13TYTT0915528328mai.duongchi@hcmuaf.edu.vn
3Hồ Thị NgaCVHTDH14TY0903005864nga.hothi@hcmuaf.edu.vn
4Nguyễn Văn ChánhCVHT0962041487chanh.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn
5Đặng Thị Xuân ThiệpCVHTDH14DY01235656533thiep.dangthixuan@hcmuaf.edu.vn
6Hồ Thị Kim HoaCVHTDH14TYTT0909519788hoa.hothikim@hcmuaf.edu.vn,
7Nguyễn Kiên CườngCVHTDH15TY0918572114cương.nguyenkien@hcmuaf.edu.vn
8Trần Thị Quỳnh LanCVHTDH15DY01682257546lan.tranthiquynh@hcmuaf.edu.vn
9Bùi Thị Kim PhụngCVHTDH15CN0909212389phung.buithikim@hcmuaf.edu.vn
10Ngô Hồng PhượngCVHTDH15TA0946721010phuong.ngohong@hcmuaf.edu.vn
11Đỗ Tiến DuyCVHTDH15TT0918356744duy.dotien@hcmuaf.edu.vn
12Nguyễn Thị Thu NămCVHTDH16TY0919236966nam.nguyenthithu@hcmuaf.edu.vn
13Bùi Ngọc Thuý LinhCVHTDH16DY0919123559linh.buingocthuy@hcmuaf.edu.vn
14Cao Phước Uyên TrânCVHTDH16CN0918605456tran.caophuocuyen@hcmuaf.edu.vn
15Đoàn Trần Vĩnh KhánhCVHTDH16TA0907392832khanhdoan@hcmuaf.edu.vn
16Võ Thị Trà AnCVHTDH16TT01225961774an.vothitra@hcmuaf.edu.vn
17Võ Tấn ĐạiCVHTDH17TY0944018654dai.votan@hcmuaf.edu.vn
18Trương Đình BảoCVHT0907735904dinhbao.truong@hcmuaf.edu.vn
19Trần Thanh TiếnCVHTDH17DY01227989894tien.tranthanh@hcmuaf.edu.vn
20Nguyễn Văn HiệpCVHTDH17TA0909634071hiep.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn
21Bùi Thị Trà MiCVHTDH17CN0911789027mi.buithitra@hcmuaf.edu.vn
22Nguyễn Hiếu PhươngCVHTDH17TT0964656984phuong.nguyenhieu@hcmuaf.edu.vn
23Lê Hữu NgọcTL.QLSV/CVHTDH18TY0918764211lhngoc@hcmuaf.edu.vn,
24Dương Tiểu MaiCVHT0939506254mai.duongtieu@hcmuaf.edu.vn
25Nguyễn Văn NhãCVHTDH18DY0989876405nha.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn
26Nguyễn Thị Mỹ NhânCVHTDH18CN01694444790nhan.nguyenthimy@hcmuaf.edu.vn
27Quách Tuyết AnhCVHTDH18TA0913922844anh.quachtuyet@hcmuaf.edu.vn
28Hoàng Thanh HảiCVHTDH18TT0868341349hai.hoangthanh@hcmuaf.edu.vn
29Nguyễn Quang ThiệuCVHTTC14 CNNX0913850960nguyen.quangthieu@hcmuaf.edu.vn
30Phan Quang BáCVHTTC15TY0903777606phanquangba@hcmuaf.edu.vn
31Nguyễn Tất ToànCVHTTC16TY0906368987toan.nguyentat@hcmuaf.edu.vn

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ TRỢ LÝ QUẢN LÝ SINH VIÊN
NĂM HỌC 2019 – 2020

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤLỚP CVĐIỆN THOẠIEMAILGHI CHÚ
1Lê Quang ThôngCV TrưởngTC16TY, TC14TY0919625645lqthong@hcmuaf.edu.vn 
2Hồ Thị Kim HoaCVHTDH14TYTT0909519788hoa.hothikim@hcmuaf.edu.vn, 
3Nguyễn Kiên CườngCVHTDH15TY0918572114cương.nguyenkien@hcmuaf.edu.vn 
4Trần Thị Quỳnh LanCVHTDH15DY01682257546lan.tranthiquynh@hcmuaf.edu.vn 
5Bùi Thị Kim PhụngCVHTDH15CN0909212389phung.buithikim@hcmuaf.edu.vn 
6Ngô Hồng PhượngCVHTDH15TA0946721010phuong.ngohong@hcmuaf.edu.vn 
7Đỗ Tiến DuyCVHTDH15TT0918356744duy.dotien@hcmuaf.edu.vn 
8Nguyễn Thị Thu NămCVHTDH16TY0919236966nam.nguyenthithu@hcmuaf.edu.vn 
9Bùi Ngọc Thuý LinhCVHTDH16DY0919123559linh.buingocthuy@hcmuaf.edu.vn 
10Cao Phước Uyên TrânCVHTDH16CN0918605456tran.caophuocuyen@hcmuaf.edu.vn 
11Đoàn Trần Vĩnh KhánhCVHTDH16TA0907392832khanhdoan@hcmuaf.edu.vn 
12Võ Thị Trà AnCVHTDH16TT01225961774an.vothitra@hcmuaf.edu.vn 
13Võ Tấn ĐạiCVHTDH17TY0944018654dai.votan@hcmuaf.edu.vn 
14Trương Đình BảoCVHT0907735904dinhbao.truong@hcmuaf.edu.vn 
15Nguyễn Vạn TínCVHTDH17DY0977660271tin.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn 
16Nguyễn Văn HiệpCVHTDH17TA0909634071hiep.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn 
17Bùi Thị Trà MiCVHTDH17CN0911789027mi.buithitra@hcmuaf.edu.vn 
18Nguyễn Hiếu PhươngCVHTDH17TT0964656984phuong.nguyenhieu@hcmuaf.edu.vn 
19Lê Hữu NgọcTL.QLSV/CVHTDH18TY0918764211lhngoc@hcmuaf.edu.vn, 
20Dương Tiểu MaiCVHT0939506254mai.duongtieu@hcmuaf.edu.vn 
21Nguyễn Văn NhãCVHTDH18DY0989876405nha.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn 
22Nguyễn Thị Mỹ NhânCVHTDH18CN01694444790nhan.nguyenthimy@hcmuaf.edu.vn 
23Quách Tuyết AnhCVHTDH18TA0913922844anh.quachtuyet@hcmuaf.edu.vn 
24Hoàng Thanh HảiCVHTDH18TT0868341349hai.hoangthanh@hcmuaf.edu.vn 
25Đặng Thị Xuân ThiệpCVHTDH19TY01235656533thiep.dangthixuan@hcmuaf.edu.vn 
26Đường Chi MaiCVHTDH19TT0915528328mai.duongchi@hcmuaf.edu.vn 
27Lâm Ánh TuyếtCVHTDH19DY01227989894tuyet.lamanh@hcmuaf.edu.vn 
28Nguyễn Văn ChánhCVHTDH19CN0962041487chanh.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn 
29Nguyễn Thanh HảiCVHTDH19TA0945588250hai.nguyenthanh@hcmuaf.edu.vn 
30Nguyễn Quang ThiệuCVHTTC14 CNNX0913850960nguyen.quangthieu@hcmuaf.edu.vn 
31Phan Quang BáCVHTTC15TY0903777606phanquangba@hcmuaf.edu.vn 

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ TRỢ LÝ QUẢN LÝ SINH VIÊN

NĂM HỌC 2020 – 2021

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤLỚP CVĐIỆN THOẠIEMAILGHI CHÚ
1Lê Quang ThôngCV TrưởngTC18TY0919625645lqthong@hcmuaf.edu.vn 
2Nguyễn Kiên CườngCVHTDH15TY0918572114cương.nguyenkien@hcmuaf.edu.vn 
3Trần Thị Quỳnh LanCVHTDH15DY01682257546lan.tranthiquynh@hcmuaf.edu.vn 
4Đỗ Tiến DuyCVHTDH15TT0918356744duy.dotien@hcmuaf.edu.vn 
5Nguyễn Thị Thu NămCVHTDH16TY0919236966nam.nguyenthithu@hcmuaf.edu.vn 
6Bùi Ngọc Thuý LinhCVHTDH16DY0919123559linh.buingocthuy@hcmuaf.edu.vn 
7Cao Phước Uyên TrânCVHTDH16CN0918605456tran.caophuocuyen@hcmuaf.edu.vn 
8Đoàn Trần Vĩnh KhánhCVHTDH16TA0907392832khanhdoan@hcmuaf.edu.vn 
9Võ Thị Trà AnCVHTDH16TT01225961774an.vothitra@hcmuaf.edu.vn 
10Võ Tấn ĐạiCVHTDH17TY0944018654dai.votan@hcmuaf.edu.vn 
11Nguyễn Vạn TínCVHTDH17DY0977660271tin.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn 
12Nguyễn Văn HiệpCVHTDH17TA0909634071hiep.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn 
13Bùi Thị Trà MiCVHTDH17CN0911789027mi.buithitra@hcmuaf.edu.vn 
14Nguyễn Thị ThươngCVHTDH17TT0982499251thuong.nguyenthi@hcmuaf.edu.vn 
15Lê Hữu NgọcTL.QLSV/CVHTDH18TY/ TC17TY0918764211lhngoc@hcmuaf.edu.vn, 
16Nguyễn Văn NhãCVHTDH18DY0989876405nha.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn 
17Nguyễn Thị Mỹ NhânCVHTDH18CN01694444790nhan.nguyenthimy@hcmuaf.edu.vn 
18Quách Tuyết AnhCVHTDH18TA0913922844anh.quachtuyet@hcmuaf.edu.vn 
19Hoàng Thanh HảiCVHTDH18TT0868341349hai.hoangthanh@hcmuaf.edu.vn 
20Đặng Thị Xuân ThiệpCVHTDH19TY01235656533thiep.dangthixuan@hcmuaf.edu.vn 
21Đường Chi MaiCVHTDH19TT0915528328mai.duongchi@hcmuaf.edu.vn 
22Lâm Ánh TuyếtCVHTDH19DY0783885020tuyet.lamanh@hcmuaf.edu.vn 
23Nguyễn Văn ChánhCVHTDH19CN0962041487chanh.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn 
24Bùi Thị Kim PhụngCVHTDH19TA0946721010phung.buithikim@hcmuaf.edu.vn 
25Lý Hồng SơnCVHTDH20TY0938260437son.lyhong@hcmuaf.edu.vn 
26Dương Tiểu MaiCVHTDH20DY0939506254mai.duongtieu@hcmuaf.edu.vn 
27Đặng Thị Ngọc AnhCVHTDH20TA0822137968anh.dangthingoc@hcmuaf.edu.vn 
28Lê Thụy Bình PhươngCVHTDH20CN0902689963phuong.lethuybinh@hcmuaf.edu.vn 
29Trương Đình BảoCVHTDH20TT0907735904dinhbao.truong@hcmuaf.edu.vn