Cử nhân Bùi Thị Phương Thảo

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Cử nhân
Nơi công tác:
Chức vụ: Thư ký Khoa
Email: thao.buithiphuong@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Chưa có thông tin

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin