Cử nhân Bùi Thị Phương Thảo

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Cử nhân
Nơi công tác:
Chức vụ: Thư ký Khoa
Email: thao.buithiphuong@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu