PGS. TS. Chế Minh Tùng

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác: Bộ môn Chăn nuôi Chuyên khoa, Khoa CN-TY, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Chăn Nuôi Chuyên Khoa, Trợ lý Sau ĐH Khoa, Phó tổng biên tập TC Nông Nghiệp và Phát triển
Email: tung.cheminh@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Chăn nuôi gia cầm, Anh văn chuyên ngành, PP NCKH, Sinh trưởng và phát triển vật nuôi, Molecular basis of life

Quá trình đào tạo

Tiến sỹ Đại học Illinois (UIUC), Mỹ Chăn nuôi/Dinh dưỡng miễn dịch 2010
Thạc sỹ ĐH Putra (UPM), Malaysia Chăn nuôi/Dinh dưỡng động vật 2001
Kỹ sư ĐH Nông Lâm (NLU), Việt Nam Chăn nuôi 1998

 

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Dinh dưỡng miễn dịch
  • Dinh dưỡng trên thú non

Công trình nghiên cứu

Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ khác đã và đang thực hiện

STT Tên đề tài/dự án/hoạt động khoa học công nghệ Cơ quan tài trợ
kinh phí
Thời gian
Thực hiện
Vai trò
(Chủ nhiệm/Tham gia)
1 Effects of dietary supplementation of β-Mannanase (Hemicell) on performance and egg quality of laying hens Elanco, Mỹ 2015-2016 Chủ nhiệm
2 Ảnh hưởng của một số thức ăn thành phẩm đến khả năng tăng trưởng và thành phần thân thịt của gà thịt Lương Phượng ĐH Nông Lâm TP.HCM 2014-2015 Chủ nhiệm
3 Khả năng tăng trưởng của heo con sau cai sữa được tiêm vắc-xin phòng bệnh do circovirus týp 2 (PCV2) ĐH Nông Lâm TP.HCM 2013-2014 Chủ nhiệm
4 Hiệu quả của tảo biển trong thức ăn của heo nuôi thịt Ocean Harvest Technology, Ai Len 2013-2014 Chủ nhiệm
5 Mode of action of actigen Alltech, Mỹ 2011-2012 Đồng chủ nhiệm
6 Effects of Actigen on immune response and growth performance in pigs experimentally infected with PRRSV Alltech, Mỹ 2010-2011 Đồng chủ nhiệm
7 Effects of mannan oligosaccharide on immune function and disease resistance in pigs Alltech, Mỹ 2007-2009 Đồng chủ nhiệm

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

T Tên tác giả Năm
công bố
Tên công trình Tên tạp chí
NXB/Số,
Tập, Trang
công trình
ISSN/ISBN Đính kèm
minh chứng
(Có/Không)
Ghi
chú
1 Bài báo ISI
1.1 Song, M., Y. Liu, J. J. Lee, T. M. Che, J. A. Soares-Almeida, J. L. Chun, J. M. Campbell, J. Polo, J. D. Crenshaw, S. W. Seo, and J. E. Pettigrew. 2015 Spray-dried plasma attenuates inflammation and improves pregnancy rate of mated female mice J. Anim. Sci. 93:298-305 0021-8812 https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/93/1/298?search-result=1
1.2 Liu, Y., M. Song, T. M. Che, D. Bravo, C. W. Maddox, and J. E. Pettigrew 2014 Effects of capsicum oleoresin, garlic botanical, and tumeric oleoresin on gene expression profile of ileal mucosa in weaned pigs J. Anim. Sci. 92:3426-3440 0021-8812 https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/92/8/3426
1.3 Liu, Y., M. Song, T. M. Che, J. J. Lee, D. Bravo, C. W. Maddox, and J. E. Pettigrew 2014 Dietary plant extracts modulate gene expression profiles in ileal mucosa of weaned pigs after an Escherichia coli infection J. Anim. Sci. 92:2050-2062 0021-8812 https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/92/5/2050
1.4 Liu, Y., T. M. Che, M. Song, J. J. Lee, J.A. S. Almeida, D. Bravo, W. G. Van Alstine, and J. E. Pettigrew 2013 Dietary plant extracts improve immune responses and growth efficiency of pigs experimentally infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus J. Anim. Sci. 91:5668-5679 0021-8812 https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/91/12/5668
1.5 Liu, Y., M. Song, T. M. Che, J. A. S. Almeida, J. J. Lee, D. Bravo, C. W. Maddox, and J. E. Pettigrew 2013 Dietary plant extracts alleviate diarrhea and alter immune responses of weaned pigs experimentally infected with a pathogenic Escherichia coli J. Anim. Sci. 91:5294-5306 0021-8812 https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/91/11/5294
1.6 Che, T. M., O. Adeola, M. J. Azain, S. D. Carter, G. L. Cromwell, G. M. Hill, D. C. Mahan, P. S. Miller, and J. E. Pettigrew 2012 Effect of dietary acids on growth performance of nursery pigs: A cooperative study J. Anim. Sci. 90:4408-4413 0021-8812 https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/90/12/4408
1.7 Che, T. M., V. G. Perez, M. Song, and J. E. Pettigrew 2012 Effect of rice and other cereals on growth performance, pig removal and antibiotic treatment of weaned pigs under commercial conditions J. Anim. Sci. 90:4916-4924 0021-8812 https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/90/13/4916
1.8 Song, M., T. M. Che, Y. Liu, J. A. Soares, B. G. Harmon, and J. E. Pettigrew 2012 Effects of dietary spray-dried egg on growth performance and health of weaned pigs J. Anim. Sci. 90:3083-3087 0021-8812 https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/90/9/3080
1.9 Che, T. M., M. Song, Y. Liu, R. W. Johnson, K. W. Kelley, W. G. Van Alstine, K. A. Dawson, and J. E. Pettigrew 2012 Mannan oligosaccharide increases serum concentrations of antibodies and inflammatory mediators in weanling pigs experimentally infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus J. Anim. Sci. 90:2784-2793 0021-8812 https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/90/8/2784
1.10 Liu, Y., M. Song, T. M. Che, D. Bravo, and J. E. Pettigrew 2012 Anti-inflammatory effects of several plant extracts on porcine alveolar macrophages in vitro J. Anim. Sci. 90:2774-2783 0021-8812 https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/90/8/2774
1.11 Che, T. M., R. W. Johnson, K. W. Kelley, W. G. Van Alstine, K. A. Dawson, C. A. Moran, and J. E. Pettigrew 2012 Effects of mannan oligosaccharide on cytokine secretions by porcine alveolar macrophages and serum cytokine concentrations in nursery pigs J. Anim. Sci. 90:657-668 0021-8812 https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/90/2/657
1.12 Song, M., Y. Liu, J. A. Soares, T. M. Che, O. Osuna, C. W. Maddox, and J. E. Pettigrew 2012 Dietary clays alleviate diarrhea of weaned pigs J. Anim. Sci. 90:345-360 0021-8812 https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/90/1/345
1.13 Che, T. M., R. W. Johnson, K. W. Kelley, W. G. Van Alstine, K. A. Dawson, C. A. Moran, and J. E. Pettigrew 2011 Mannan oligosaccharide modulates gene expression profile in pigs experimentally infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus J. Anim. Sci. 89:3016-3029 0021-8812 https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/89/10/3016
1.14 Che, T. M., R. W. Johnson, K. W. Kelley, W. G. Van Alstine, K. A. Dawson, C. A. Moran, and J. E. Pettigrew 2011 Mannan oligosaccharide improves immune responses and growth efficiency of nursery pigs experimentally infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus J. Anim. Sci. 89:2592-2602 0021-8812 https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/89/8/2592
1.15 Tung, C. M., J. B. Liang, S. L. Tan, H. K. Ong and Z. A. Jelan 2001 Fodder productivity and growth persistency of three local cassava varieties Asian-Australas. J. Anim. Sci. 14:1253-1259. 1011-2367 https://www.ajas.info/upload/pdf/14-185.pdf
2 Bài báo quốc tế khác
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3 Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia
3.1 Nguyễn Văn Tiến, Chế Minh Tùng, Phí Như Liễu, Hoàng Thị Ngân và Đỗ Văn Quang 2016 Ảnh hưởng của thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần rơm và cỏ sả đến khả năng tăng trưởng và tỷ lệ tiêu hóa thức ăn ở bò thịt Brahman x Laisind Tạp chí KHCN Chăn nuôi 68:50-57 1859-0802 http://vcn.vnn.vn/uploads/files/Tap%20chi/Nam%202016/So%2068/5_%E1%BA%A2NH%20H%C6%AF%E1%BB%9ENG%20C%E1%BB%A6A%20M%E1%BB%A8C%20TH%E1%BB%A8C%20%C4%82N%20TINH.pdf
3.2 Chế Minh Tùng, Bùi Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mỹ Nhân và Ngô Chí Hùng 2015 Ảnh hưởng của thức ăn thành phẩm đến khả năng tăng trưởng, thành phần thân thịt và màu sắc da của gà thịt Lương Phượng Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 1:13-21 1859-1523 http://journal.hcmuaf.edu.vn/upload/XBTC/BanTinDinhKy/17/So%201%20-%20Nam%202015%20(Tieng%20Viet).pdf
3.3 Che Minh Tung, Bui Thi Kim Phung and Thai Huy Phong 2014 Effects of water supplementation with Asi-Hepasol on performance and egg quality in laying hens Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 4:18-22 1859-1523 http://journal.hcmuaf.edu.vn/upload/XBTC/BanTinDinhKy/31/So%204%20-%20Nam%202014%20(tieng%20Anh).pdf
3.4 Che Minh Tung and San Chau 2014 Effects of dietary supplementation of OceanFeedTMSwine on growth performance, pig mortality and antibiotic treatment of pigs from growing to finishing Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 4:13-17 1859-1523 http://journal.hcmuaf.edu.vn/upload/XBTC/BanTinDinhKy/31/So%204%20-%20Nam%202014%20(tieng%20Anh).pdf
3.5 Phan Ngọc Quí, Phạm Chúc Trinh Bạch, Tô Thị Mỹ Phương, Hồ Thị Nga và Chế Minh Tùng 2014 Xác định khả năng trung hòa axit của thực liệu và khẩu phần thức ăn heo con sau cai sữa Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 3:13-21 1859-1523 http://journal.hcmuaf.edu.vn/upload/XBTC/BanTinDinhKy/30/So%203%20-%20Nam%202014%20(tieng%20Viet).pdf
3.6 Phan Ngọc Quí, Đồng Đức Đoàn, Nguyễn Ngọc Hải và Chế Minh Tùng 2014 Ảnh hưởng của axit benzoic và khả năng trung hòa axit của khẩu phần đến tăng trưởng và sức khỏe của heo con sau cai sữa Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 1:41-48 1859-1523 http://journal.hcmuaf.edu.vn/upload/XBTC/BanTinDinhKy/28/So%201%20-%20Nam%202014%20(Tieng%20Viet).pdf
3.7 Chế Minh Tùng và Quách Tuyết Anh 2011 Tổng quan về ảnh hưởng của việc bổ sung axít trong thức ăn heo-Phần 2: Các yếu tố tác động đến tiêu hóa dưỡng chất và sức sinh trưởng Tạp chí KHKT Chăn nuôi 9:2-10 1859-476X
3.8 Chế Minh Tùng và Quách Tuyết Anh 2011 Tổng quan về ảnh hưởng của việc bổ sung axit trong thức ăn heo-Phần 1: Cơ chế tác động của axit Tạp chí KHKT Chăn nuôi 8:8-17 1859-476X
3.9 Quách Tuyết Anh, Chế Minh Tùng, Trần Phương Vũ, Phan Thị Hiên và Trịnh Công Thành 2006 Kết quả nghiên cứu về phẩm chất tinh dịch và môi trường bảo quản tinh dịch gà Ác Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 1:33-36 1859-1523
3.10 Chế Minh Tùng, Trần Quang Thành và Lâm Đăng Thuần 2004 Ảnh hưởng của việc bổ sung DK Sarsaponin trong khẩu phần thức ăn đến năng suất của gà thịt Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 3:55-58 1859-1523
3.11 Chế Minh Tùng 2003 Ảnh hưởng của các mức protein và năng lượng khẩu phần đến sinh trưởng và thành phần thân thịt gà Tàu Vàng Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 3:85-89 1859-1523
4 Bài báo tại hội nghị quốc gia/quốc tế
4.1 Bùi Thị Kim Phụng, Phan Thị Hồng Phương và Chế Minh Tùng 2015 Ảnh hưởng của việc bổ sung dịch ép tỏi và nghệ trong nước uống đến khả năng tăng trưởng của gà Lương Phượng Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y 1:291-295
4.2
4.3
4.4
4.5
5 Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học)
5.1 Bùi Thị Kim Phụng; Nguyễn Kim Cương; Chế Minh Tùng 2016 Chăn nuôi đại cương Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP.HCM 978-604-73-5356-9
5.2 Chế Minh Tùng, Lâm Minh Thuận và Bùi Thị Kim Phụng 2012 Chăn nuôi gia cầm Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP.HCM 978-604-60-0550-6
5.3 Lâm Minh Thuận và Chế Minh Tùng 2004 Kỹ thuật chăn nuôi thủy cầm Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP.HCM 122373
5.4
5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin khác

KHEN THƯỞNG

 Giấy chứng nhận đạt giải thưởng “Dr. Tim S. Stahly cho sinh viên Sau Đại học xuất sắc về dinh dưỡng heo vùng Trung tây của Mỹ”, 2009

 Giấy chứng nhận đạt giải thưởng “Nhà khoa học trẻ khu vực Bắc Mỹ của Alltech”, Mỹ, 2009

 Giấy chứng nhận đạt giải thưởng “Nhà khoa học trẻ toàn cầu của Alltech”, Mỹ, 2009

 Giấy chứng nhận “Sinh viên Sau Đại học xuất sắc”, ĐH Illinois, Mỹ, 2008 – 2009

 Giấy chứng nhận đạt giải thưởng “Học giả trẻ” khu vực Trung tây của Mỹ, 2010

 Giấy chứng nhận của Bộ GD-ĐT đối với giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình đạt giải thưởng trong đợt tham dự Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2014 (kí ngày 31/12/2014)

Đóng menu