KS. Đặng Thị Ngọc Anh

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ:
Email: anh.dangthingoc@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Chăn nuôi heo

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu