GS. TS. Dương Nguyên Khang

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: GĐ Trung Tâm NCCG-KHKT
Email: khang.duongnguyen@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Sinh Lý Động Vật

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin