PGS. TS. Dương Nguyên Khang

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: GĐ Trung Tâm NCCG-KHKT
Email: khang.duongnguyen@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Sinh Lý Động Vật

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu