GVC. TS. Đỗ Hiếu Liêm

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: liem.dohieu@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Sinh hoá tĩnh, Sinh hóa động

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin
Đóng menu