TS. Hoàng Thanh Hải

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Tiến Sĩ
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: hai.hoangthanh@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Vi sinh thú y

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin