TS. Hoàng Thanh Hải

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Tiến Sĩ
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: hai.hoangthanh@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Vi sinh thú y

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu