PGS. TS. Lê Hữu Khương

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Trưởng phòng TCCB
Email: khuong.lehuu@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Ký Sinh Trùng

Quá trình đào tạo

1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Ngành học: Thú Y
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1984
2. Sau đại học
– Thạc sĩ chuyên ngành: Thú Y Năm cấp bằng: 2000
Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
– Tiến sĩ chuyên ngành: Bệnh Lý và chữa bệnh động vật Năm cấp bằng: 2006
Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
– Tên luận án: Giun sán ký sinh trên chó ở một số tỉnh miền Nam Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt
đầu/Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành,
trường)
Trách nhiệm
tham gia trong đề
tài
1 Thành phần giun sán ký
sinh trên chó ở các tỉnh phía
nam và biện pháp phòng
ngừa bằng thuốc
2000-2002 Cấp Bộ Chủ trì
2 Tình hình nhiễm giun sán,
bệnh đường hô hấp và một
số biện pháp phòng ngừa
cho heo thịt nuôi ở các nông
hộ tại một số tỉnh miền Tây
Nam Bộ
2008-2010 Cấp Bộ Chủ trì
3 Ước tính số giun móc nhiễm
trên chó dựa vào số trứng
giun trong phân
1999 Cấp trường Chủ trì
4 Tỉ lệ nhiễm các loài giun
móc trên chó ở một số tỉnh
phía Nam và một số đặc tính
sinh học của loài
Ancylostoma caninum
(Ercolani, 1859)
2000 Cấp trường Chủ trì
5 Giun sán ký sinh trên nèo ở
Thị Xã Tây Ninh và Thủ
Dầu Một
2012-2013 Cấp trường Chủ trì
TT Tên công trình Năm
công
bố
Tên tạp chí
1 Sán lãi ký sinh ở gà 1989 Tập san Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm
Nghiệp, số 1&2/1989. Đại học Nông Lâm
Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
2 Tình hình nhiễm Arthropoda ở
trâu
1989 Tập san Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm
Nghiệp, số 1&2/1989. Đại học Nông Lâm
Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
3 Sán lãi Ký Sinh ở heo và gia
cầm tại một số tỉnh phía Nam
1990 Tập san Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm
Nghiệp, số 1&2/1990. Đại học Nông Lâm
Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
4 Giun sán và bệnh giun sán ở
gia súc gia cầm Việt Nam có
thể truyền cho người
1995 Tập san Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm
Nghiệp, số 12/1995. Nhà xuất bản Nông
Nghiệp T.P Hồ Chí Minh
5 Giun móc ký sinh trên chó ở
Thành Phố Hồ Chí Minh
1998 Khoa học kỹ thuật Thú y, tập V số 4 – 1998.
Hội Thú y Việt nam
6 Sự tương quan giữa số lượng
giun móc ở ruột và số trứng trong một gam phân của chó
1999 Khoa học kỹ thuật Thú y, tập VI số 4 – 1999.
Hội Thú Y Việt Nam
7 Ước tính số giun móc nhiễm
trên chó dựa vào số trứng giun
trong phân
1999 Tập san Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm
Nghiệp, số 3 – 1999. Nhà xuất bản Nông
Nghiệp T.P Hồ Chí Minh
8 So sánh tỷ lệ nhiễm Retrovirus
trên mèo giữa miền bắc và
miền Nam Việt Nam
1999 Tập san Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm
Nghiệp, số 3 – 1999. Nhà xuất bản Nông
Nghiệp T.P Hồ Chí Minh
9 Fasciola gigantica Fasciola
hepatica
trên trâu (Bubalus
bubalis
) ở Việt Nam
2000 Nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, tạp chí
khoa học công nghệ và quản lý kinh tế Số 5-
2000.
10 Tình hình nhiễm giun sán trên
đàn dê Bình Dương
2000 Tập san Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm
Nghiệp số 2 – 2000. Nhà xuất bản Nông
Nghiệp T.P Hồ Chí Minh
11 Giun sán ký sinh trên Cừu ở
Ninh
2000 Tập san Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm
Nghiệp. Nhà xuất bản Nông Nghiệp T.P Hồ
Chí Minh
12 Tình hình nhiễm sán lá gan
trên trâu bò thuộc các vùng
sinh thái ở Việt Nam
2001 Khoa học kỹ thuật Thú y, tập VIII số 1 –
2001. Hội Thú Y Việt Nam
13 Tình hình nhiễm giun đũa trên
chó ở một số tỉnh phía Nam
2004 Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XI số 3 – 2004,
tr. 40-46.
14 Kết quả định danh giun sán ký
sinh trên chó ở một số tỉnh phía
Nam
2004 Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp
số 1/2004, tr. 46 – 48
15 Tình hình nhiễm ký sinh trên
bò ở Thành Phố Hồ Chí Minh
2005 Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp
số 1/2005, tr. 102 – 108
16 Gnathostoma spinigerum
sinh trên chó ở một số tỉnh phía
Nam
2007 Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, chuyên đề ký
sinh trùng, phụ bản của số 2. Tập 11, 2007,
Tr. 74-79
17 Tình hình chăn nuôi và bệnh
tích trên phổi của heo ở các
nông hộ thuộc 3 tỉnh miền Tây
Nam Bộ
2011 Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, tập 2,
2011, trang 22-27
18 Tình hình nhiễm giun sán trên
heo ở các nông hộ tại 3 tỉnh
miền Tây Nam Bộ, hiệu quả
tẩy trừ giun của ivermectin và
levamisole
2011 Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, tập 2,
2011, trang 28-34
19 Phát hiện mới về sán lá gan
trên mèo ở một số tỉnh phía
Nam
2012 Khoa học kỹ thuật Thú y, tập 19, số 4, trang
18-22
20 Giun sán ký sinh trên mèo ở
Thị xã Tây Ninh và Thủ Dầu
Một
2014 Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp tập 2,
2014
21 Fasciola gigantica and
Fasciola hepatica infestations
in Vietnamese swamp buffalo
(
Bubalus bubalis): prevalence
and histopathology
1999 Revue de medicine veterinaire 1999, 150, 7,
645-650
22 Comparison of Prevalence of
Feline Herpesvirus Type 1,
Calicivirus and Parvovirus
Infections in Domestic and
Leopard Cats in Vietnam
1999 J. Vet. Med. Sci. 61(12): 1313-1315, 1999
23 Gnathostoma Infection In
South Viet Nam
2004 Southeast Asian J Trop Med Public Health,
Vol 35 (Suppl 1) 2004
4
th Seminar on Food and Water-borne
Parasitic Zoonoses- 2
nd International Meeting
on Gnathostomiasis- pp101
24 Effect of cassava foliage in
reducing faecal parasitic egg
counts in growing cattle
2006 Regional seminar-workshop on Livestock
based Sustainable Farming Systems in the
Lower Mekong Basin, Agriculture Ho Chi
Minh city, 2006

Thông tin khác

Chưa có thông tin