PGS. TS. Lê Hữu Khương

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Trưởng phòng TCCB
Email: khuong.lehuu@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Ký Sinh Trùng

Quá trình đào tạo

1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Ngành học: Thú Y
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1984
2. Sau đại học
– Thạc sĩ chuyên ngành: Thú Y Năm cấp bằng: 2000
Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
– Tiến sĩ chuyên ngành: Bệnh Lý và chữa bệnh động vật Năm cấp bằng: 2006
Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
– Tên luận án: Giun sán ký sinh trên chó ở một số tỉnh miền Nam Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt
đầu/Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành,
trường)
Trách nhiệm
tham gia trong đề
tài
1 Thành phần giun sán ký
sinh trên chó ở các tỉnh phía
nam và biện pháp phòng
ngừa bằng thuốc
2000-2002 Cấp Bộ Chủ trì
2 Tình hình nhiễm giun sán,
bệnh đường hô hấp và một
số biện pháp phòng ngừa
cho heo thịt nuôi ở các nông
hộ tại một số tỉnh miền Tây
Nam Bộ
2008-2010 Cấp Bộ Chủ trì
3 Ước tính số giun móc nhiễm
trên chó dựa vào số trứng
giun trong phân
1999 Cấp trường Chủ trì
4 Tỉ lệ nhiễm các loài giun
móc trên chó ở một số tỉnh
phía Nam và một số đặc tính
sinh học của loài
Ancylostoma caninum
(Ercolani, 1859)
2000 Cấp trường Chủ trì
5 Giun sán ký sinh trên nèo ở
Thị Xã Tây Ninh và Thủ
Dầu Một
2012-2013 Cấp trường Chủ trì
TT Tên công trình Năm
công
bố
Tên tạp chí
1 Sán lãi ký sinh ở gà 1989 Tập san Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm
Nghiệp, số 1&2/1989. Đại học Nông Lâm
Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
2 Tình hình nhiễm Arthropoda ở
trâu
1989 Tập san Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm
Nghiệp, số 1&2/1989. Đại học Nông Lâm
Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
3 Sán lãi Ký Sinh ở heo và gia
cầm tại một số tỉnh phía Nam
1990 Tập san Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm
Nghiệp, số 1&2/1990. Đại học Nông Lâm
Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
4 Giun sán và bệnh giun sán ở
gia súc gia cầm Việt Nam có
thể truyền cho người
1995 Tập san Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm
Nghiệp, số 12/1995. Nhà xuất bản Nông
Nghiệp T.P Hồ Chí Minh
5 Giun móc ký sinh trên chó ở
Thành Phố Hồ Chí Minh
1998 Khoa học kỹ thuật Thú y, tập V số 4 – 1998.
Hội Thú y Việt nam
6 Sự tương quan giữa số lượng
giun móc ở ruột và số trứng trong một gam phân của chó
1999 Khoa học kỹ thuật Thú y, tập VI số 4 – 1999.
Hội Thú Y Việt Nam
7 Ước tính số giun móc nhiễm
trên chó dựa vào số trứng giun
trong phân
1999 Tập san Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm
Nghiệp, số 3 – 1999. Nhà xuất bản Nông
Nghiệp T.P Hồ Chí Minh
8 So sánh tỷ lệ nhiễm Retrovirus
trên mèo giữa miền bắc và
miền Nam Việt Nam
1999 Tập san Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm
Nghiệp, số 3 – 1999. Nhà xuất bản Nông
Nghiệp T.P Hồ Chí Minh
9 Fasciola gigantica Fasciola
hepatica
trên trâu (Bubalus
bubalis
) ở Việt Nam
2000 Nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, tạp chí
khoa học công nghệ và quản lý kinh tế Số 5-
2000.
10 Tình hình nhiễm giun sán trên
đàn dê Bình Dương
2000 Tập san Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm
Nghiệp số 2 – 2000. Nhà xuất bản Nông
Nghiệp T.P Hồ Chí Minh
11 Giun sán ký sinh trên Cừu ở
Ninh
2000 Tập san Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm
Nghiệp. Nhà xuất bản Nông Nghiệp T.P Hồ
Chí Minh
12 Tình hình nhiễm sán lá gan
trên trâu bò thuộc các vùng
sinh thái ở Việt Nam
2001 Khoa học kỹ thuật Thú y, tập VIII số 1 –
2001. Hội Thú Y Việt Nam
13 Tình hình nhiễm giun đũa trên
chó ở một số tỉnh phía Nam
2004 Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XI số 3 – 2004,
tr. 40-46.
14 Kết quả định danh giun sán ký
sinh trên chó ở một số tỉnh phía
Nam
2004 Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp
số 1/2004, tr. 46 – 48
15 Tình hình nhiễm ký sinh trên
bò ở Thành Phố Hồ Chí Minh
2005 Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp
số 1/2005, tr. 102 – 108
16 Gnathostoma spinigerum
sinh trên chó ở một số tỉnh phía
Nam
2007 Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, chuyên đề ký
sinh trùng, phụ bản của số 2. Tập 11, 2007,
Tr. 74-79
17 Tình hình chăn nuôi và bệnh
tích trên phổi của heo ở các
nông hộ thuộc 3 tỉnh miền Tây
Nam Bộ
2011 Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, tập 2,
2011, trang 22-27
18 Tình hình nhiễm giun sán trên
heo ở các nông hộ tại 3 tỉnh
miền Tây Nam Bộ, hiệu quả
tẩy trừ giun của ivermectin và
levamisole
2011 Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, tập 2,
2011, trang 28-34
19 Phát hiện mới về sán lá gan
trên mèo ở một số tỉnh phía
Nam
2012 Khoa học kỹ thuật Thú y, tập 19, số 4, trang
18-22
20 Giun sán ký sinh trên mèo ở
Thị xã Tây Ninh và Thủ Dầu
Một
2014 Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp tập 2,
2014
21 Fasciola gigantica and
Fasciola hepatica infestations
in Vietnamese swamp buffalo
(
Bubalus bubalis): prevalence
and histopathology
1999 Revue de medicine veterinaire 1999, 150, 7,
645-650
22 Comparison of Prevalence of
Feline Herpesvirus Type 1,
Calicivirus and Parvovirus
Infections in Domestic and
Leopard Cats in Vietnam
1999 J. Vet. Med. Sci. 61(12): 1313-1315, 1999
23 Gnathostoma Infection In
South Viet Nam
2004 Southeast Asian J Trop Med Public Health,
Vol 35 (Suppl 1) 2004
4
th Seminar on Food and Water-borne
Parasitic Zoonoses- 2
nd International Meeting
on Gnathostomiasis- pp101
24 Effect of cassava foliage in
reducing faecal parasitic egg
counts in growing cattle
2006 Regional seminar-workshop on Livestock
based Sustainable Farming Systems in the
Lower Mekong Basin, Agriculture Ho Chi
Minh city, 2006

Thông tin khác

Đóng menu