TS. Nguyễn Đình Quát

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn Bệnh Truyền Nhiễm Và Thú Y Cộng Đồng
Email: quat.nguyendinh@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Bệnh truyền nhiễm

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin