TS. Nguyễn Đình Quát

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn Bệnh Truyền Nhiễm Và Thú Y Cộng Đồng
Email: quat.nguyendinh@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Bệnh truyền nhiễm

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu