PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hải

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Trưởng phòng XN Việt-Hàn
Email: nguyenngochai@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Vi sinh thú y, Vi sinh chăn nuôi

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu