PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hải

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Trưởng phòng XN Việt-Hàn
Email: nguyenngochai@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Vi sinh thú y, Vi sinh chăn nuôi

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin