KS. Nguyễn Như Nguyên Hương

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Kỹ sư
Nơi công tác:
Chức vụ: Giáo vụ
Email: huong.nguyennhunguyen@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu