NCS. Nguyễn Quốc Tuấn

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Nghiên cứu sinh
Nơi công tác: Bộ môn Giống động vật
Chức vụ: Giảng viên
Email: tuan.nguyenquoc@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Giống Động Vật 1, Giống Động Vật 2, Di truyền chuyên ngành

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin