ThS. Nguyễn Quốc Tuấn

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Thạc Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: tuan.nguyenquoc@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Giống Động Vật 1, Giống Động Vật 2, Di truyền chuyên ngành

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu