ThS. Nguyễn Thị Mỹ Nhân

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Thạc Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Quản lý phòng thí nghiệm và quản lý các dự án nghiên cứu, Thư ký AUN, UV BCH Công Đoàn
Email: nhan.nguyenthimy@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Quản lý phòng thí nghiệm

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu