GVC. TS. Nguyễn Thị Phước Ninh

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: ninh.nguyenthiphuoc@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Bệnh truyền nhiễm gia cầm

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu