NCS. Nguyễn Thị Thu Năm

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Nghiên cứu sinh
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên, Chi ủy viên
Email: nam.nguyenthithu@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Bệnh truyền nhiễm gia cầm

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin