ThS. Nguyễn Thị Thu Năm

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Thạc Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Phó Trưởng Bệnh viện Thú y
Email: nam.nguyenthithu@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Bệnh truyền nhiễm gia cầm

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu