ThS. Nguyễn Thị Thương

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Thạc Sĩ - Nghiên cứu sinh
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: thuong.nguyenthi@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Cơ thể học so sánh

Quá trình đào tạo

– Đại học: Bác sĩ Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
– Thạc sĩ: Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
– Nghiên cứu sinh: Trường Đại học Okayama, Nhật Bản

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu