ThS. Nguyễn Văn Chánh

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Thạc sĩ
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ: Bí thư Đoàn Khoa
Email: chanh.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Chăn nuôi thú nhai lại

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu