GVC. ThS.

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Thạc sĩ
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: hao.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Nông học đại cương, Khuyến nông

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu