TS. Nguyễn Văn Nghĩa

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: nghia.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Chẩn đoán hình ảnh

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu