ThS. Nguyễn Văn Nhã

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Thạc Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: nha.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Giải Phẫu Bệnh, Mô Phôi

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu