ThS. Nguyễn Văn Nhã

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Thạc Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: nha.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Giải Phẫu Bệnh, Mô Phôi

Quá trình đào tạo

– Đại học: Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
– Thạc sĩ: Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu

Ứng dụng các kỷ thuật mô bệnh học trong nghiên cứu bệnh trên vật nuôi.

Mỗ khám đánh giá bệnh tích đại thể, cắt mẫu vi thể, đọc phân tích kết quả mô bệnh học.

Công trình nghiên cứu

Nguyen Van Nha, Tran Thi Dan, Nguyen Tat Toan, 2011. Effectiveness of combination Respisure-one with Draxxin in the prevention of enzootic pneumonia and treatment with Draxxin in pig showing respiratory syndroms. National young scientists conference of universities and college of agricultural, forestry and fisheries, Vietnam.

Do Tien Duy, Nguyen The Hien, Nguyen Van Nha, Dinh Xuan Phat, Nguyen Tat Toan. 2019. Detection of PCV3 and other pathogens in respiratory disease complex cases. Journal of veterinary science and technology.

Nguyen Van Tin, Le Thanh Hien, Phan Dinh Truong, Duong Chi Mai and Nguyen Van Nha, 2017. Detection of a porcine boca-like virus in combination with torque teno sus virus in retarded pigs. Federation of Asian Veterinary Associations Congress.

Thông tin khác

Chưa có thông tin