ThS. Phan Quang Bá

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Thạc Sĩ
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn Thú Y Lâm Sàng
Email: phanquangba@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Cơ thể học đại cương

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu