PGS. TS. Đỗ Tiến Duy

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản Lý Nghiên Cứu Khoa học
Email: duy.dotien@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Bệnh truyền nhiễm heo

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin