TS. Trần Thị Quỳnh Lan

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Trưởng Bộ Môn Bộ Môn Khoa Học Sinh Học Thú Y
Email: lan.tranthiquynh@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Độc Chất Học Sinh lý, Bệnh học Thú Y

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin