TS. Trần Thị Quỳnh Lan

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn Bộ Môn Khoa Học Sinh Học Thú Y
Email: lan.tranthiquynh@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Độc Chất Học Sinh lý, Bệnh học Thú Y

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu