GVC. TS. Trần Văn Chính

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Tiến Sĩ
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
Email: chinh.tranvan@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Giống Động Vật 1, Thống kê trong CNTY, Phương pháp bố trí thí nghiệm, Thống kê ứng dụng

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin