GVC. TS. Trần Văn Chính

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Tiến Sĩ
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Giống Động Vật
Email: chinh.tranvan@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Giống Động Vật 1, Thống kê trong CNTY, Phương pháp bố trí thí nghiệm, Thống kê ứng dụng

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu