TS. Trương Đình Bảo

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Tiến sĩ
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: dinhbao.truong@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Bệnh Truyền Nhiễm trâu bò, Sức khoẻ 1

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu