BSTY. Vũ Ngọc Yến

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: yen.vungoc@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Ngoại khoa thú y

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu