Câu lạc bộ Engscope

Câu lạc bộ Anh văn Engscope trực thuộc Đoàn khoa CNTY, được thành lập vào ngày 17 tháng 9 năm 2017. Nhằm đáp ứng những yêu cầu hội nhập quốc tế, câu lạc bộ luôn đề ra những phương pháp học tập vừa cải thiện trình độ ngoại ngữ, vừa nâng cao kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm giúp các bạn sinh viên cải thiện sự tự tin ở bản thân. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng cập…

Chức năng bình luận bị tắt ở Câu lạc bộ Engscope

ĐOÀN – HỘI KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của Thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bước vào…

Chức năng bình luận bị tắt ở ĐOÀN – HỘI KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y
Đóng menu