PhD (cadidate). Dang Thi Xuan Thiep

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Doctor of physolophy (cadidate)
Nơi công tác: Department of Veterinary Biosciences
Chức vụ: Lecturer
Email: thiep.dangthixuan@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Chưa có thông tin

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin