MSc. Ho Thi Nga

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Master
Nơi công tác: Nong Lam University - Ho Chi MInh City
Chức vụ: Invited lecturer
Email: nga.hothi@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Chưa có thông tin

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin