TS. Võ Đình Sơn

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác: Thảo Cầm Viên Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
Email: vetnlu@vet.nlu.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Bệnh Thú hoang dã

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin