Assoc. Prof. PhD. Vo Thi Tra An

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Associate Professor
Học vị: Doctor of physolophy
Nơi công tác: Department of Veterinary Biosciences
Chức vụ: Head of Department
Email: an.vothitra@hcmuaf.edu.vn | Website: http://www.duoclythuy.jimdo.com

Môn giảng dạy

Chưa có thông tin

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin