THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – HUYỆN ĐỨC HÒA – TỈNH LONG AN

TB_TUYỂN_DỤNG_CÔNG_CHỨC.doc.signed
Thong_bao_chi_tieu_tuyen_dung_cong_chuc_nam_2020.docx.signed
UBND TỈNH LONG AN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
DANH SÁCH CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020
(Kèm theo Thông báo số             /TN-SNV ngày        /02/2020 của Sở Nội vụ)
STT Tên cơ quan, đơn vị Vị trí cần tuyển Điều kiện khác Ghi chú
Tên vị trí việc làm cần tuyển Nơi bố trí công tác (phòng, ban chuyên môn) Số lượng cần tuyển Ngạch công chức Trình độ cần tuyển (tối thiểu) Ngành cần tuyển Tin học Ngoại ngữ Điều kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm
9 UBND huyện Đức Hòa 4
Hành chính tổng hợp (nghiên cứu khối nội chính) VP.HĐND-UBND 1 01.003 Đại học trở lên Ngành Luật Công nghệ thông tin cơ bản A2
Hành chính tổng hợp (nghiên cứu khối sản xuất, nông nghiệp) VP.HĐND-UBND 1 01.003 Đại học trở lên Ngành Tài nguyên môi trường, nông lâm, kiến trúc, thủy lợi, quản lý đô thị Công nghệ thông tin cơ bản A2
Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra huyện 1 01.003 Đại học Ngành luật, tài chính kế toán, xây dựng, kế toán kiểm toán Công nghệ thông tin cơ bản A2
Quản lý về chăn nuôi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 01.003 Đại học trở lên Ngành chăn nuôi, thú ý Công nghệ thông tin cơ bản A2

 

Đóng menu