Đào tạo

Cấu trúc chương trình

CAU-TRUC-CHUONG-TRINH advet-chuong-trinh-dao-tao-2020  

Đề cương môn học

Các môn học trong chương trình đào tạo Year 1 Course Code Units Course Title   15 Anh văn 1 (General English 1)   3 Anh văn chuyên ngành I (English for Veterinary Medicine I)   1 Thể dục (Physical training) I   5 Anh văn 2 (General English 2)   3 Anh văn chuyên...