Organization

Teaching Assignment (tentative)

STT(No) Tên học học phần (Courses) Đơn vị (Faculty) Giảng viên (Lecturers)
1 Anh văn
General English
Khoa Ngọai ngữ
Fac. foreign Languages
SEAMEO
 
2 Anh văn chuyên ngành
English for Veterinary Medicine
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Chế Minh Tùng (PhD)
– Lâm Thị Thu Hương
– Nguyễn Tất Toàn
– Võ Tấn Đại
– Võ Thị Trà An
– Dương Nguyên Khang
– Nguyễn
Hiếu Phương
3 Kỹ năng nghiên cứu
Research skills
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Võ Thị Trà An (PhD)
– Nguyễn Quang Thiệu (PhD)
– Nguyễn Tiến Thành (PhD)
4 Các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac- Lênin
Principles of Marxism-Leninism
Bộ môn Mác-Lê
Dept. Marx-Lenin
– Nguyễn Hồng Hải (PhD)
5 Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Revolutionary of VN’s Communist Party
Bộ môn Mác-Lê
Dept. Marx-Lenin
– Võ Thị Hồng (PhD)
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh
HoChiMinh’s thoughts
Bộ môn Mác-Lê
Dept. Marx-Lenin
– Lê Thị Kim Chi (PhD)
7 Các môn học thể chất và quốc phòng
Physical Defence training
Bộ môn Giáo dục thể chất
Dept. physical Education
GV của Bộ môn Giáo dục thể chất và Bộ môn quốc phòng
8 Chăn nuôi đại cương
Introduction to Animal Production
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Chế Minh Tùng (PhD)
9 Sinh hóa & sinh học phân tử đại cương
Molecular Basis of Life
Khoa CN-TY
Fac. Animal Science and Veterinary Medicine
– Chế Minh Tùng (PhD)
– Lê Thuỵ Bình Phương (MSc)
10 Thú y đại cương
Veterinary Professional Studies
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med– Visiting lecturer (UQ)
– Nguyễn Tất Toàn (PhD)
– Nguyễn Đình Quát (PhD)
– Lê Quang Thông
– Nguyễn Tiến Thành
11 Sinh học & mô học đại cương
Veterinary Biology & Histology
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Asso. Prof. Lâm Thị Thu Hương (PhD)
– Lê Quang Thông (PhD)
– Nguyễn Tiến Thành (PhD)
– Nguyễn Văn Nhã
12 Sinh học tế bào & mô
Cell and Tissue Biology
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Asso. Prof. Lâm Thị Thu Hương (PhD)
– Đường Chi Mai (PhD Candidate)
– Nguyễn Văn Nhã
– Nguyễn Thanh Bình (PhD)
13 Tiêu hóa và biến dưỡng
Digestion, Metabolism & Nutrition
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Asso. Prof. Dương Nguyên Khang (PhD)
– Asso. Prof. Trần Thị Dân (PhD)
– Lê Quang Thông
(PhD)
– Nguyễn Kiên Cường (MSc)
14 Cơ thể học & sinh lý hệ vận động và da
Functional Anatomy of Locomotion and the Integument
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med  – Visiting lecturer (Lyon
University)
– Lê Quang Thông (PhD)
– Asso. Prof. Trần Thị Dân (PhD)
– Asso. Prof. Dương Nguyên Khang (PhD)
15 Phúc lợi & chăm sóc động vật
Welfare and Handling Animals
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Visiting lecturer (University of
Waningen, The Netherlands)
– Huỳnh Thị Thanh Thủy (PhD)
– Nguyễn Kiên Cường (Msc)
– Chế Minh Tùng (PhD)
16 Dinh dưỡng động vật
Animal Nutrition
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Dương Duy Đồng (PhD)
– Nguyễn Quang Thiệu (PhD)
– Nguyễn Thuỵ Đoan Trang
– Nguyễn Văn Hiệp- Ngô Hồng
Phượng
– Lê Minh Hồng Anh (MSc)
17 Nguyên lý bệnh I
Principles of Disease I
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Lê Thanh Hiền (PhD)
– Asso. Prof. Lâm Thị Thu Hương (PhD)
– Dr. Hồ Thị Kim Hoa
18 Nguyên lý bệnh II
Principles of Disease II
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Asso. Prof. Lâm Thị Thu Hương (PhD)
– Đường Chi Mai (PhD Candidate)
– Võ Thị Trà An (PhD)
– Võ Tấn Đại
– Đỗ Tiến Duy
19 Cơ thể học & sinh lý I
Structure and Function I
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Asso. Prof. Trần Thị Dân (PhD)
– Lê Quang Thông (PhD)
– Asso. Prof. Dương Nguyên Khang (PhD)
– Nguyễn Kiên Cường (MSc)
20 Cơ thể học & sinh lý II
Structure and Function II
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Asso. Prof. Trần Thị Dân (PhD)
– Lê Quang Thông (PhD)
– Asso. Prof. Dương Nguyên Khang (PhD)
– Nguyễn Kiên Cường
21 Di truyền phân tử & công tác giống động vật
Animal Breeding & Molecular Genetics
– Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med– Visiting lecturer (UQ)
– Nguyễn Tiến Thành (PhD)
– Quách Tuyết Anh (MSc)
– Bùi Thị Trà My (MSc)
22 Sinh sản động vật
Veterinary Reproduction & Obstetrics
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Võ Tấn Đại (PhD Candidate)
– Quách Tuyết Anh (MSc)
23 Hệ thống Chăn nuôi
Animal Production Systems and Welfare
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Nguyễn Quang Thiệu (PhD)
– Ngô Văn Mận (PhD)
– Nguyễn Văn Hảo (MSc)
– Huỳnh Thị Thanh Thủy (PhD)
24 Bệnh truyền nhiễm I
Infectious Diseases I
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Lê Thanh Hiền (PhD)
– Nguyễn Tất Toàn (PhD)
– Trần Thanh Phong (MSc)
– Asso. Prof. Nguyễn Ngọc Hải (PhD)
– Nguyễn Thị Phước Ninh (PhD)
25 Nguyên lý sinh bệnh học, dược lý và chẩn đoán lâm sàng I
Pathophysiology, Pharmacological &
Clinical Principles Used in Diagnosis of Diseases in BodySyst. I
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Võ Thị Trà An (PhD)
– Asso. Prof. Lâm Thị Thu Hương (PhD)
– Đường Chi Mai (PhD Candidate)
– Nguyễn Văn
Nghĩa (PhD)
– Nguyễn Tất Toàn
– Võ Tấn Đại
26 Lâm sàng học thú nông nghiệp I
Livestock Clinical Studies I
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Nguyễn Tất Toàn (PhD)
– Lê Thanh Hiền (PhD)
– Võ Tấn Đại (PhD)- Nguyễn Thị Phước Ninh (PhD)
– Nguyễn Thị Thu Năm
27 Bệnh truyền nhiễm II
Infectious Diseases II
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Lê Thanh Hiền- Nguyễn Tất Toàn (PhD)
– Trần Thanh Phong (MSc)
– Asso. Prof. Nguyễn Ngọc Hải (PhD)
– Nguyễn Thị Phước Ninh (PhD)
28 Nguyên lý sinh bệnh học, dược lý và chẩn đoán lâm sàng II
Pathophysiology, Pharmacological &
Clinical Principles Used in Diagnosis of Diseases in BodySyst. II
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Võ Thị Trà An (PhD)
– Asso. Prof. Lâm Thị Thu Hương (PhD)
– Đường Chi Mai (PhD Candidate)
– Nguyễn Văn
Nghĩa (PhD)
– Võ Tấn Đại
– Nguyễn Tất Toàn
29 Lâm sàng học Thú Nuôi nhà I
Companion Animal Clinical Studies I
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med – Visiting
lecturer 
(Lyon University)
– Võ Tấn Đại (PhD)
– Nguyễn Văn Nghĩa (PhD)
– Lê Quang Thông (PhD)
30 Nguyên lý Thực hành Lâm sàng
Principles of Clinical Practice
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Võ Tấn Đại (PhD)
– Nguyễn Tất Toàn
– Võ Thị Trà An
31 Lâm sàng học Thú nuôi nhà II
Companion Animal Clinical Studies I
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med – Visiting lecturer (Lyon University)
– Lê Quang Thông (PhD)
– Võ Tấn Đại (PhD)
– Nguyễn Văn Nghĩa (PhD)
– Bùi Ngọc Thúy Linh
32 Lâm sàng học Thú nông nghiệp II
Livestock Clinical Studies II
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Nguyễn Tất Toàn (PhD)
– Lê Thanh Hiền (PhD)
– Võ Tấn Đại (PhD)
– Nguyễn Phước Ninh (PhD)
– Nguyễn Thị Thu Năm
33 Thú y trong Chăn nuôi công nghiệp
Intensive Livestock Medicine
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med– Visiting lecturer (UQ)
– Võ Thị Trà An (PhD)
– Nguyễn Đình Quát (PhD)
34 Kỷ năng nghề nghiệp Thú y
Practice Management & Professional Life
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Nguyễn Đình Quát (PhD)
35 Thú y & Sức khỏe Cộng đồng
Veterinary Public Health
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Hồ Thị Kim Hoa (PhD)
– Lê Thanh Hiền (PhD)
36 Thực hành Lâm sàng Thú nuôi nhà
Companion Animal Clinics
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Võ Tấn Đại (PhD)
– Nguyễn Văn Nghĩa (PhD)
– Lê Quang Thông (PhD)
– Trịnh Thị Cẩm Vân (MSc.)
37 Thực hành Lâm sàng Thú nông nghiệp
Livestock Veterinary Practice
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Nguyễn Đình Quát (PhD)
– Nguyễn Tất Toàn (PhD)
– Võ Tấn Đại (PhD)
– Nguyễn Thị Phước Ninh (PhD)
38 Thống kê sinh học
Biostatistics
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Lê Thanh Hiền (PhD Candidate)
– Asso. Prof. Trịnh Công Thành (PhD)
– Nguyễn Tiến Thành (PhD)
39 Kỹ thuật DNA & Protein
DNA & Protein Technology
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med  – Visiting lecturer (UQ)
– Nguyễn Đình Quát (PhD)
– Nguyễn Thanh Bình (PhD)
– Asso. Prof. Nguyễn Ngọc Hải (PhD)
– Chế Minh Tùng (PhD)
40 Cơ Chế Phân tử của sự phát triển
Molecular Mechanisms of Development
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Asso. Prof. Trần Thị Dân (PhD)
– Nguyễn Thanh Bình (PhD)
41 Quản trị kinh doanh
Business Management in the Livestock Production & Feed Industry
Visiting Lecturer – Nguyễn Thị Ý Thơ (MSc)
– Asso. Prof. Dương Nguyên Khang (PhD)
42 Bảo tồn động vật hoang dã
Conservation & Wildlife Biology
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med– Visiting lecturer (UQ)
– Chế Minh Tùng (MSc)
– Nguyễn Thanh Bình (PhD)
– Nguyễn Văn Nghĩa (PhD)
43 Đa dạng vi sinh vật và Kỹ thuật sinh học
Microbial Diversity & Biotechnology
Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med– Visiting lecturer (UQ)
– Hồ Thị Kim Hoa (PhD)
44 Quản lý Nhân sự nhập môn
Introduction to Human Resource Management
Visiting Lecturer – Nguyễn Minh Quang (MBA)
45 Tiếp thị trong Nông nghiệp & Thực phẩm
Agriculture & Food Industry Marketing
– Visiting Lecturer
– Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
– Nguyễn Thị Ý Thơ (MSc)
– Dương Duy Đồng (PhD)
– Nguyễn Quang Thiệu (PhD)
46 Đề tài tốt nghiệp Khoa CN-TY
Fac. Ani Sci & Vet Med
 

 

Vietnamese Lecturer

STT Họ và Tên Bằng cấp Tốt nghiệp từ
1 Võ Thị Trà An PGS. TS Hà Lan
2 Quách Tuyết Anh TS Canada
3 Võ Tấn Đại PGS. TS Mỹ
4 Trần Thị Dân PGS. TS Mỹ
5 Nguyễn Ngọc Hải PGS. TS Pháp
6 Lê Thanh Hiền PGS. TS Mỹ, Canada
7 Hồ Thị Kim Hoa PGS. TS Australia, Hà lan
8 Lâm Thị Thu Hương PGS. TS Thuỵ Điển
9 Dương Nguyên Khang GS. TS Thuỵ Điển
10 Đường Chi Mai TS Thuỵ điển, Australia
11 Nguyễn Thị Phước Ninh TS Việt nam
12 Nguyễn Đình Quát TS Hàn quốc
13 Nguyễn Tiến Thành TS Malaysia
14 Nguyễn Quang Thiệu  PGS. TS Thụy Điển
15 Nguyễn Thị Ý Thơ ThS Ireland
16 Lê Quang Thông PGS. TS Pháp
17 Nguyễn Tất Toàn PGS. TS Philippines, Hàn quốc
18 Chế Minh Tùng PGS. TS Mỹ

 

Foreign Lecturer

STT Giảng viên Trường
1 Prof. Jonathan Hill University of Queensland
2 Dr. Glen Coleman University of Queensland
3 Prof. Paul Mills University of Queensland
4 Dr Helle Bielefeldt-Ohmann University of Queensland
5 Dr. Ristan Greer University of Queensland
6 Dr Jennifer Seddon University of Queensland
7 Dr. Gry Boe-Hansen University of Queensland
8 Mr. Kit Parke University of Queensland
9 Prof. Joanne Meers University of Queensland
10 Prof. Malcolm Jones University of Queensland
11 Dr. John Wright University of Queensland
12 Dr. Karen Harper University of Queensland
13 Prof. Chiara Palmieri University of Queensland
14 Dr. Carolyn Cluderay University of Queensland
15 Mr. Philip Chamberlain University of Queensland
16 Dr. Helen Keates University of Queensland
17 Dr. Claire Underwood University of Queensland
18 Dr. Shaniko Shini University of Queensland
19 Prof. Jean-Pierre Genevois University of Lyon
20 Prof. Luc Chabanne University of Lyon
21 Dr. Vanessa Louzier University of Lyon
22 Dr. Thierry Duronfosse University of Lyon
23 Dr. Judy Seton University of Lyon
24 Prof. Angeli Kodjo University of Lyon