Trại chăn nuôi thực nghiệm

Tổ chức nhân sự

ThS.  Nguyễn Văn Hiệp

Trưởng Trại Chăn Nuôi
Môn giảng dạy

Dinh dưỡng động vật, Đồng cỏ và cây thức ăn, Thực tập nhà máy thức ăn, Thực tập phòng thí nghiệm chăn nuôi