Cố vấn học tập

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ TRỢ LÝ QUẢN LÝ SINH VIÊN
NĂM HỌC 2018 – 2019

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ LỚP CV ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Lê Quang Thông CV Trưởng TC13TY, TC14TY 0919625645 lqthong@hcmuaf.edu.vn
2 Đường Chi Mai CVHT DH13TYTT 0915528328 mai.duongchi@hcmuaf.edu.vn
3 Hồ Thị Nga CVHT DH14TY 0903005864 nga.hothi@hcmuaf.edu.vn
4 Nguyễn Văn Chánh CVHT 0962041487 chanh.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn
5 Đặng Thị Xuân Thiệp CVHT DH14DY 01235656533 thiep.dangthixuan@hcmuaf.edu.vn
6 Hồ Thị Kim Hoa CVHT DH14TYTT 0909519788 hoa.hothikim@hcmuaf.edu.vn,
7 Nguyễn Kiên Cường CVHT DH15TY 0918572114 cương.nguyenkien@hcmuaf.edu.vn
8 Trần Thị Quỳnh Lan CVHT DH15DY 01682257546 lan.tranthiquynh@hcmuaf.edu.vn
9 Bùi Thị Kim Phụng CVHT DH15CN 0909212389 phung.buithikim@hcmuaf.edu.vn
10 Ngô Hồng Phượng CVHT DH15TA 0946721010 phuong.ngohong@hcmuaf.edu.vn
11 Đỗ Tiến Duy CVHT DH15TT 0918356744 duy.dotien@hcmuaf.edu.vn
12 Nguyễn Thị Thu Năm CVHT DH16TY 0919236966 nam.nguyenthithu@hcmuaf.edu.vn
13 Bùi Ngọc Thuý Linh CVHT DH16DY 0919123559 linh.buingocthuy@hcmuaf.edu.vn
14 Cao Phước Uyên Trân CVHT DH16CN 0918605456 tran.caophuocuyen@hcmuaf.edu.vn
15 Đoàn Trần Vĩnh Khánh CVHT DH16TA 0907392832 khanhdoan@hcmuaf.edu.vn
16 Võ Thị Trà An CVHT DH16TT 01225961774 an.vothitra@hcmuaf.edu.vn
17 Võ Tấn Đại CVHT DH17TY 0944018654 dai.votan@hcmuaf.edu.vn
18 Trương Đình Bảo CVHT 0907735904 dinhbao.truong@hcmuaf.edu.vn
19 Trần Thanh Tiến CVHT DH17DY 01227989894 tien.tranthanh@hcmuaf.edu.vn
20 Nguyễn Văn Hiệp CVHT DH17TA 0909634071 hiep.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn
21 Bùi Thị Trà Mi CVHT DH17CN 0911789027 mi.buithitra@hcmuaf.edu.vn
22 Nguyễn Hiếu Phương CVHT DH17TT 0964656984 phuong.nguyenhieu@hcmuaf.edu.vn
23 Lê Hữu Ngọc TL.QLSV/CVHT DH18TY 0918764211 lhngoc@hcmuaf.edu.vn,
24 Dương Tiểu Mai CVHT 0939506254 mai.duongtieu@hcmuaf.edu.vn
25 Nguyễn Văn Nhã CVHT DH18DY 0989876405 nha.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn
26 Nguyễn Thị Mỹ Nhân CVHT DH18CN 01694444790 nhan.nguyenthimy@hcmuaf.edu.vn
27 Quách Tuyết Anh CVHT DH18TA 0913922844 anh.quachtuyet@hcmuaf.edu.vn
28 Hoàng Thanh Hải CVHT DH18TT 0868341349 hai.hoangthanh@hcmuaf.edu.vn
29 Nguyễn Quang Thiệu CVHT TC14 CNNX 0913850960 nguyen.quangthieu@hcmuaf.edu.vn
30 Phan Quang Bá CVHT TC15TY 0903777606 phanquangba@hcmuaf.edu.vn
31 Nguyễn Tất Toàn CVHT TC16TY 0906368987 toan.nguyentat@hcmuaf.edu.vn

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ TRỢ LÝ QUẢN LÝ SINH VIÊN
NĂM HỌC 2019 – 2020

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ LỚP CV ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ
1 Lê Quang Thông CV Trưởng TC16TY, TC14TY 0919625645 lqthong@hcmuaf.edu.vn  
2 Hồ Thị Kim Hoa CVHT DH14TYTT 0909519788 hoa.hothikim@hcmuaf.edu.vn,  
3 Nguyễn Kiên Cường CVHT DH15TY 0918572114 cương.nguyenkien@hcmuaf.edu.vn  
4 Trần Thị Quỳnh Lan CVHT DH15DY 01682257546 lan.tranthiquynh@hcmuaf.edu.vn  
5 Bùi Thị Kim Phụng CVHT DH15CN 0909212389 phung.buithikim@hcmuaf.edu.vn  
6 Ngô Hồng Phượng CVHT DH15TA 0946721010 phuong.ngohong@hcmuaf.edu.vn  
7 Đỗ Tiến Duy CVHT DH15TT 0918356744 duy.dotien@hcmuaf.edu.vn  
8 Nguyễn Thị Thu Năm CVHT DH16TY 0919236966 nam.nguyenthithu@hcmuaf.edu.vn  
9 Bùi Ngọc Thuý Linh CVHT DH16DY 0919123559 linh.buingocthuy@hcmuaf.edu.vn  
10 Cao Phước Uyên Trân CVHT DH16CN 0918605456 tran.caophuocuyen@hcmuaf.edu.vn  
11 Đoàn Trần Vĩnh Khánh CVHT DH16TA 0907392832 khanhdoan@hcmuaf.edu.vn  
12 Võ Thị Trà An CVHT DH16TT 01225961774 an.vothitra@hcmuaf.edu.vn  
13 Võ Tấn Đại CVHT DH17TY 0944018654 dai.votan@hcmuaf.edu.vn  
14 Trương Đình Bảo CVHT 0907735904 dinhbao.truong@hcmuaf.edu.vn  
15 Nguyễn Vạn Tín CVHT DH17DY 0977660271 tin.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn  
16 Nguyễn Văn Hiệp CVHT DH17TA 0909634071 hiep.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn  
17 Bùi Thị Trà Mi CVHT DH17CN 0911789027 mi.buithitra@hcmuaf.edu.vn  
18 Nguyễn Hiếu Phương CVHT DH17TT 0964656984 phuong.nguyenhieu@hcmuaf.edu.vn  
19 Lê Hữu Ngọc TL.QLSV/CVHT DH18TY 0918764211 lhngoc@hcmuaf.edu.vn,  
20 Dương Tiểu Mai CVHT 0939506254 mai.duongtieu@hcmuaf.edu.vn  
21 Nguyễn Văn Nhã CVHT DH18DY 0989876405 nha.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn  
22 Nguyễn Thị Mỹ Nhân CVHT DH18CN 01694444790 nhan.nguyenthimy@hcmuaf.edu.vn  
23 Quách Tuyết Anh CVHT DH18TA 0913922844 anh.quachtuyet@hcmuaf.edu.vn  
24 Hoàng Thanh Hải CVHT DH18TT 0868341349 hai.hoangthanh@hcmuaf.edu.vn  
25 Đặng Thị Xuân Thiệp CVHT DH19TY 01235656533 thiep.dangthixuan@hcmuaf.edu.vn  
26 Đường Chi Mai CVHT DH19TT 0915528328 mai.duongchi@hcmuaf.edu.vn  
27 Lâm Ánh Tuyết CVHT DH19DY 01227989894 tuyet.lamanh@hcmuaf.edu.vn  
28 Nguyễn Văn Chánh CVHT DH19CN 0962041487 chanh.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn  
29 Nguyễn Thanh Hải CVHT DH19TA 0945588250 hai.nguyenthanh@hcmuaf.edu.vn  
30 Nguyễn Quang Thiệu CVHT TC14 CNNX 0913850960 nguyen.quangthieu@hcmuaf.edu.vn  
31 Phan Quang Bá CVHT TC15TY 0903777606 phanquangba@hcmuaf.edu.vn