Hồ sơ

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hải

Ngày sinh: Chưa có thông tin
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác: Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và Thú y cộng đồng, Khoa Chăn nuôi Thú y - Đại học Nông Lâm TP.HCM
Chức vụ: Trưởng phòng XN Việt-Hàn
Email: nguyenngochai@hcmuaf.edu.vn
Website: Chưa có thông tin

Hai Nguyen Ngoc, Assoc. Prof. PhD.

Date of Birth: N/A
Academic Rank: Associate Professor
Academic Degree: Doctor of Philosophy
Work Location: Department Of Infectious Diseases And Veterinary Public Health, Faculty Of Animal Science And Veterinary Medicine - Nong Lam University
Position: Lecturer
Email: nguyenngochai@hcmuaf.edu.vn
Website: No information provided

Môn giảng dạy

Vi sinh thú y, Vi sinh chăn nuôi

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin thêm

Chưa có thông tin

Teaching Subjects

No information provided

Educations

No information provided

Fields of Scientific research

No information provided

Research Works

No information provided

Additional Information

No information provided