THÔNG BÁO – ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO

(V/v điều chỉnh kế hoạch phân công thực tập tốt nghiệp, thời gian báo cáo và thi tốt nghiệp các lớp DH14TY, DH14DY, DH14TYGL, DH14TYNT, DH15CN, DH15TA, TC13TY và các lớp bổ sung)

 

Theo kế hoạch xét tốt nghiệp của nhà trường cũng như kế hoạch học tập của các lớp DH14TY, DH14DY, DH14TYGL, DH14TYNT DH15CN, DH15TA, TC13TY. Nay khoa Chăn Nuôi Thú Y xin thông báo kế hoạch thi và báo cáo tốt nghiệp của các lớp như sau:

 1. Qui định chung
 • Đến thời gian nộp khóa luận và thi tốt nghiệp, sinh viên còn nợ môn học sẽ không được thi và báo cáo tốt nghiệp theo quy định của nhà trường.
 • Sinh viên đủ điều kiện thi và báo cáo tốt nghiệp phải đăng ký theo đúng thời gian quy định.
 • Sinh viên phải hoàn tất việc đóng học phí theo qui định của nhà trường.
 • Sinh viên chưa đủ điều kiện phải tự đăng ký thi và báo cáo tốt nghiệp các đợt tiếp theo, sau khi đã hoàn tất chương trình học.
 1. Đối với các lớp DH14TY, DH14DY, DH14TYGL, DH14TYNT, DH15CN, DH15TA
 • Thời gian thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 11/02/2019 đến 11/8/2019
 • Thời gian thực tập và viết tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 11/02/2019 đến 11/06/2019
 • Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 17/06 đến 21/06/2019
 • Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 12/08 đến 16/08/2019
 • Thời gian báo cáo tốt nghiệp ngày 30/08/2019
 1. Đối với các lớp TC13TY
 • Thời gian thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 23/10/2018 đến 23/04/2019
 • Thời gian thực tập và viết tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 23/10/2018 đến 28/02/2019
 • Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp từ ngày 04/03/2019 đến 08/03/2019
 • Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 11/03 đến 15/03/2019
 • Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 24/04 đến 29/04/2019
 • Thời gian thi tốt nghiệp ngày 15 -16/05/2019
 • Thời gian báo cáo tốt nghiệp ngày 17/05/2019

 

 1. Đối với trường hợp thi tốt nghiệp bổ sung (đợt tháng 11/2019)
 • Thời hạn đăng ký tại văn phòng khoa từ ngày 23/9/2019 đến 27/9/2019. Không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn.
 • Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 07/10 đến 11/10/2019
 • Thời gian thi tốt nghiệp 07-08/11/2019.
 1. Đối với các trường hợp sinh viên hoàn tất chương trình học trước hạn
 • Sinh viên nộp tiểu luận hoặc báo cáo tốt nghiệp theo các mốc thời gian của các lớp TC13TY hoặc đợt bổ sung tháng 11/2019.

 

Trân trọng.

 

BCN khoa CNTY