THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT HỌC BỔNG ADM

  1. Thông tin về học bổng

– Đơn vị tài trợ: Tập đoàn Archer Daniels Midland (ADM)

– Tổng trị giá học bổng: 10.000 USD (Mười ngàn đô la)

– Tổng số suất học bổng: 20 suất (Trong đó: 16 suất dành cho sinh viên năm 1 (Tân sinh viên) và 04 suất dành cho các sinh viên có tham gia dự án/đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ tiêu chí “Phát triển Nông nghiệp Bền vững / Bảo vệ Môi trường).

– Số tiền mỗi suất: 500 USD/suất cho 10 tháng (50 USD/tháng)

  1.      Tiêu chí và hồ sơ tham gia xét học bổng

    2.1. 16 suất học bổng dành cho sinh viên năm 1 (Tân sinh viên)

 * Tiêu chí như sau:

– Là Tân sinh viên thuộc các Khoa/Bộ môn: Chăn nuôi – Thú y, Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp(Khoa Kinh tế), Khoa Công nghệ thực phẩm, Bộ môn Công nghệ hóa học, Khoa Tài nguyên – Môi trường, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Nông học, Khoa Cơ khí – Công nghệ;

– Có điểm tuyển sinh đại học năm 2019 cao;

– Hoàn cảnh gia đình khó khăn;

– Chưa nhận bất kỳ học bổng tài trợ năm trong năm học 2019-2020.

 * Hồ sơ xét duyệt học bổng gồm có:

– Đơn đề nghị xét học bổng (theo mẫu);

– Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương).

2.2. Có 04 suất học bổng dành cho sinh viên có dự án/đề tài khoa học

 * Tiêu chí như sau:

– Sinh viên từ năm 2 đến năm 4 thuộc: Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp (Khoa Kinh tế), Khoa Công nghệ thực phẩm, Bộ môn Công nghệ hóa học, Khoa Tài nguyên-Môi trường, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Nông học, Khoa Cơ khí-Công nghệ; sinh viên từ năm 2 đến năm thứ 5 thuộc Khoa Chăn nuôi thú y.

– Có tham gia dự án/đề tài khoa học phục vụ tiêu chí “Phát triển Nông nghiệp Bền vững/ Bảo vệ Môi trường”:

Các tiêu chí phụ khác:

– Tham gia hoạt động thiện nguyện xã hội, Đoàn – Hội;

– Ưu tiên sinh viên hoàn cảnh khó khăn (nếu có);

– Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

* Hồ sơ xét duyệt học bổng gồm có:

– Đơn đề nghị xét học bổng (theo mẫu);

– Các minh chứng về việc tham gia dự án/đề tài khoa học phục vụ tiêu chí “Phát triển Nông nghiệp Bền vững/ Bảo vệ Môi trường”;

– Các minh chứng tham gia hoạt động thiện nguyện xã hội, Đoàn-Hội (nếu có);

– Giấy xác nhận gia đình khó khăn (nếu có),

– Các chứng chỉ Tiếng Anh (nếu có).

  1. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ xét học bổng tại Văn phòng Khoa/Bộ môn trước 10h00 ngày 4/12/2019.

Các Khoa/Bộ môn tiến hành xét duyệt, gửi danh sách (theo mẫu) đề cử sinh viên nhận học bổng (kèm theo hồ sơ sinh viên và Biên bản họp xét) tại Phòng Công tác Sinh viên trước 10g00 ngày 5/12/2019.

  1. Số lượng đề cử sinh viên nhận học bổng

Mỗi khoa bộ môn đề cử 02 sinh viên năm 1 theo tiêu chí tại mục 2.1 và 01 sinh viên khóa cũ theo tiêu chí tại mục 2.2.

Trân trọng thông báo./.

 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(Đã ký)

 

MAU DON HOC BONG 2019-12-02