Danh sách buộc thôi học (07/2017)

  • Post Category:Thông báo

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách nếu bạn sinh viên nào muốn học lại thì phải làm đơn gấp, vì sáng thứ 5 họp xét lưu ban và buộc thôi học.

danh-sach-buoc-thoi-hoc-7-2017