THÔNG BÁO – DANH SACH SINH VIÊN BỊ CẢNH BÁO HỌC VỤ

  • Post Category:Thông báo

(Trich thông báo từ PĐT) Kính đề nghị Khoa thông tin đến Cố vấn học tập, Ban cán sự lớp nhằm thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách bị cảnh báo học vụ biết, qua đó cố gắng cải thiện kết quả học trong các học kỳ sau hoặc điều chỉnh nếu có sai sót trong kết quả.

Trường hợp sinh viên bị cảnh báo học vụ lần 3 – buộc thôi học, nếu có lý do ảnh hưởng đến kết quả học tập có thể làm đơn cứu xét, BCN Khoa có ý kiến, tổng hợp gửi Phòng Đào tạo để  trình Ban Giám Hiệu nhà trường xem xét.

Thời gian PĐT nhận điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ sinh viên: từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 13.05.2019. Sau thời gian trên, PĐT sẽ chốt danh sách và ra quyết định cảnh báo học vụ, buộc thôi học, các thông tin điều chỉnh sau khi ra quyết định sẽ không được giải quyết nếu không có ý kiến của Ban Giám Hiệu.

Trân trọng.

 

Danh sách sinh viên bị Canh bao hoc vu – K CNTY 2019