THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP

  • Post Category:Thông báo

Sinh viên không đồng ý xét tốt nghiệp đợt này phải nộp đơn cho Văn phòng khoa vào ngày 02/4/2018.

Sau thời gian trên nếu sinh viên không nộp đơn Khoa sẽ xét tốt nghiệp đợt tháng 3 này

 

danh sach sv du dieu kien TN thang 03 nam 2018 cap nhat ngay 23_03_2018