Thông báo – Lịch thi tốt nghiệp khoa (11/2013)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 11  năm 2013

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG

 

Stt Môn thi Thời gian Ngày thi Phòng thi
1 Dược lý 8g00 02/12/2013 PV 223
2 Sinh lý 8g00 02/12/2013 PV 225, PV 227
3 Dinh dưỡng 8g00 02/12/2013 PV 227
4 Nội – ngoại khoa 8g00 03/12/2013 PV 223, PV 225, PV 227
5 Chăn nuôi chuyên khoa 8g00 03/12/2013 PV 227

BCN K.CNTY

Đóng menu