Thông báo – Lịch thi và báo cáo tốt nghiệp (TC09TY, DH10TY, DH10DY, DH11TA, DH11CN và các lớp bổ sung)

  • Post Category:Thông báo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM                          Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y                                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: ..……/TB-CNTY                                                            ————————————–
Ngày       tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO

(V/v điều chỉnh kế hoạch phân công thực tập tốt nghiệp, thời gian báo cáo và thi tốt nghiệp các lớp DH10TY, DH10DY, DH11CN, DH11TA, TC09TY và các lớp bổ sung)

 

Theo kế hoạch xét tốt nghiệp của nhà trường cũng như kế hoạch học tập của các lớp DH10TY, DH10DY, DH11CN, DH11TA, TC09TY. Nay khoa Chăn Nuôi Thú Y xin thông báo kế hoạch thi và báo cáo tốt nghiệp của các lớp như sau:

 

  1. Qui định chung

–         Đến thời gian nộp khóa luận và thi tốt nghiệp, sinh viên còn nợ môn học sẽ không được thi và báo cáo tốt nghiệp theo quy định của nhà trường.

–         Sinh viên đủ điều kiện thi và báo cáo tốt nghiệp phải đăng ký theo đúng thời gian quy định.

–         Sinh viên phải hoàn tất việc đóng học phí theo qui định của nhà trường.

–         Sinh viên chưa đủ điều kiện phải tự đăng ký thi và báo cáo tốt nghiệp các đợt tiếp theo, sau khi đã hoàn tất chương trình học.

  1. Đối với các lớp TC09TY

–         Thời gian thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 03/09/2014 đến 31/03/2015

–         Thời gian thực tập và viết tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 03/09/2014 đến31/12/2014

–         Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp từ ngày 02/03/2015 đến 06/03/2015

–         Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 09/03 đến 13/03/2015

–         Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 13/04 đến 17/04/2015

–         Thời gian thi tốt nghiệp ngày 04-05/05/2015

–         Thời gian báo cáo tốt nghiệp ngày 07/05/2015

  1. Đối với các lớp DH10TY, DH10DY, DH11CN, DH11TA

–         Thời gian thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 26/01/2015 đến07/08/2015

–         Thời gian thực tập và viết tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 26/01/2015 đến08/05/2015

–         Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 18/05 đến 22/05/2015

–         Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 10/08 đến 14/08/2015

–         Thời gian báo cáo tốt nghiệp ngày 27-28/08/2015

  1. Đối với trường hợp thi, báo cáo tốt nghiệp bổ sung

–         Thời hạn đăng ký tại văn phòng khoa từ ngày 01/10/2014 đến 10/10/2014. Không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn.

–         Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 27/10 đến 31/10/2014

–         Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 09/11 đến 13/11/2014

–         Thời gian thi tốt nghiệp 24-25/11/2014.

–         Thời gian báo cáo tốt nghiệp ngày 28/11/2014

 

  1. Đối với các trường hợp sinh viên hoàn tất chương trình học trước hạn

–         Sinh viên thi và báo cáo tốt nghiệp theo các mốc thời gian của các lớpTC09TY  hoặc đợt bổ sung tháng 11/2014 (Tuy nhiên sinh viên phải đăng ký  môn KLTN, TLTN trên mạng của phòng đào tạo theo quy định)

 

Trân trọng.

 

Nơi gửi:                                                                                         BCN khoa CNTY

– Các bộ môn

– Các lớp

– Dán thông báo

– Lưu văn phòng khoa