Thông báo về thời gian báo cáo tốt nghiệp và thi tốt nghiệp

  • Post Category:Thông báo

THÔNG BÁO

(V/v điều chỉnh kế hoạch phân công thực tập tốt nghiệp, thời gian báo cáo và thi tốt nghiệp các lớp DH11TY, DH11DY, DH12CN, DH12TA, TC10TY và các lớp bổ sung)

 

Theo kế hoạch xét tốt nghiệp của nhà trường cũng như kế hoạch học tập của các lớp DH11TY, DH11DY, DH12CN, DH12TA, TC10TY. Nay khoa Chăn Nuôi Thú Y xin thông báo kế hoạch thi và báo cáo tốt nghiệp của các lớp như sau:

 

  1. Qui định chung

–         Đến thời gian nộp khóa luận và thi tốt nghiệp, sinh viên còn nợ môn học sẽ không được thi và báo cáo tốt nghiệp theo quy định của nhà trường.

–         Sinh viên đủ điều kiện thi và báo cáo tốt nghiệp phải đăng ký theo đúng thời gian quy định.

–         Sinh viên phải hoàn tất việc đóng học phí theo qui định của nhà trường.

–         Sinh viên chưa đủ điều kiện phải tự đăng ký thi và báo cáo tốt nghiệp các đợt tiếp theo, sau khi đã hoàn tất chương trình học.

  1. Đối với các lớp TC10TY

–         Thời gian thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 03/09/2015 đến 31/03/2016

–         Thời gian thực tập và viết tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 03/09/2015 đến31/12/2015

–         Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp từ ngày 01/03/2016 đến 04/03/2016

–         Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 07/03 đến 11/03/2016

–         Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 11/04 đến 15/04/2016

–         Thời gian thi tốt nghiệp ngày 10-11/05/2016

–         Thời gian báo cáo tốt nghiệp ngày 13/05/2016

  1. Đối với các lớp DH11TY, DH11DY, DH12CN, DH12TA

–         Thời gian thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 01/02/2016 đến07/8/2016

–         Thời gian thực tập và viết tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 01/02/2016 đến15/05/2016

–         Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 23/05 đến 27/05/2016

–         Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 08/08 đến 12/08/2016

–         Thời gian báo cáo tốt nghiệp ngày 25-26/08/2016

  1. Đối với trường hợp thi, báo cáo tốt nghiệp bổ sung

–         Thời hạn đăng ký tại văn phòng khoa từ ngày 28/9/2015 đến 02/10/2015. Không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn.

–         Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 05/10 đến 09/10/2015

–         Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 12/10 đến 16/10/2015

–         Thời gian thi tốt nghiệp 03-04/11/2015.

–         Thời gian báo cáo tốt nghiệp ngày 06/11/2015

 

  1. Đối với các trường hợp sinh viên hoàn tất chương trình học trước hạn

–         Sinh viên thi và báo cáo tốt nghiệp theo các mốc thời gian của các lớpTC10TY  hoặc đợt bổ sung tháng 10/2015 (Tuy nhiên sinh viên phải đăng ký  môn KLTN, TLTN trên mạng của phòng đào tạo theo quy định)