THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 – 2019

– Tải file hướng dẫn đánh giá [tại đây]

– Đánh giá điểm rèn luyện tại địa chỉ: http://sv.hcmuaf.edu.vn/diemrenluyen/

– Đối tượng tham gia đánh giá: sinh viên chính quy các khóa 2015, 2016, 2017, 2018 và ngành Dược Thú y, Thú y khóa 2014.

Thời gian đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 như sau:

(*) Lưu ý: Để có thể đánh giá trực tuyến, sinh viên cần đăng nhập đúng thời gian quy định.

Thời gian Sinh viên các Khoa – Bộ môn – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện

Từ ngày Đến hết ngày Sinh viên tự đánh giá
17/09/2019 18/09/2019 Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản
19/09/2019 20/09/2019 Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học, Khoa Lâm nghiệp
21/09/2019 22/09/2019 Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học
23/09/2019 24/09/2019 Khoa Kinh tế, Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS
25/09/2019 26/09/2019 Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

Thời gian Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

Từ ngày Đến hết ngày Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên
27/09/2019 28/09/2019 Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản
29/09/2019 30/09/2019 Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học, Khoa Lâm nghiệp
01/10/2019 02/10/2019 Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học
03/10/2019 04/10/2019 Khoa Kinh tế, Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS
05/10/2019 06/10/2019 Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

Thời gian Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên.

Từ ngày Đến hết ngày Nội dung
07/10/2019 09/10/2019 Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

Thời gian Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp kết quả đánh giá điểm rèn luyện.

Từ ngày Đến hết ngày Nội dung
10/10/2019 13/10/2019 Phòng Công tác Sinh viên duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên
14/10/2019 15/10/2019 Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018 – 2019. Sau thời gian trên kết quả điểm rèn luyện sẽ được công nhận và sinh viên không có quyền đề nghị thay đổi kết quả này.
16/10/2019 Khoa – Bộ môn nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, Bảng điểm rèn luyện các lớp và Biên bản họp xét điểm rèn luyện Sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên
Đóng menu