THÔNG BÁO – THỜI GIAN HẾT HẠN XÉT TỐT NGHIỆP

V/v: thời gian hết hạn xét tốt nghiệp lớp TC10TY là tháng 12/2020 và các lớp chính qui khóa 2010, 2012 (DH10TY, DH12TA, DH12CN) là tháng 9/2020

+ Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp lớp TC10TY là tháng 12/2020.

+ Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp các lớp chính qui khóa 2010, 2012 (DH10TY, DH12TA, DH12CN) là tháng 9/2020.

         Ghi chú: Sinh viên xem môn học còn nợ ở Văn phòng khoa.

                                                    Ngày 09 tháng 6 năm 2020

                                                             Quyền Trưởng Khoa

                                                    PGS.TS. Lê Quang Thông