THÔNG BÁO – CUỘC THI THIẾT KẾ VIDEO CLIP GIỚI THIỆU VỀ KHOA CNTY

Thông-báo-cuộc-thi-thiết-kế-video-clip-giới-thiệu-về-khoa-CNTY-2020-1

Thông-tin-giới-thiệu-Khoa-CNTY-1

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Khoa Chăn nuôi Thú y
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày    tháng     năm 2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
CUỘC THI THIẾT KẾ VIDEO CLIP GIỚI THIỆU VỀ KHOA CNTY

  1. Họ và tên tác giả/trưởng nhóm tác giả: …………………………………………………………
  2. Họ và tên đồng tác giả:………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

  • Lớp:………………………….
  • Thông tin liên lạc
    • Địa chỉ email:…………………………………………………………………………………….
    • Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………
  • Tên file dự thi:…………………………………………………………………………………………….
  • Thời lượng:…………………………………………………………………………………………………