THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN

 

 

Các bạn sinh viên theo dõi cá mốc thời gian và tiến hành đánh giá nghiêm túc nhe.

– Tải file hướng dẫn đánh giá [tại đây]

– Đánh giá điểm rèn luyện tại địa chỉ: http://sv.hcmuaf.edu.vn/diemrenluyen/

– Đối tượng tham gia đánh giá: sinh viên chính quy các khóa 2015, 2016, 2017, 2018 và ngành Dược y, Thú y khóa 2014