THÔNG BÁO – VỀ THỜI GIAN HẾT HẠN XÉT TỐT NGHIỆP CÁC LỚP THÚ Y, CHĂN NUÔI, THỨC ĂN

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y – THÔNG BÁO

V/v: thời gian hết hạn xét tốt nghiệp lớp TC09TY là tháng 12/2019 và các lớp chính qui khóa 2009, 2011 (DH09TY, DH11TA, DH11CN) là tháng 9/2019

 

+ Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp lớp TC09TY là tháng 12/2019.

+ Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp các lớp chính qui khóa 2009, 2011 (DH09TY, DH11TA, DH11CN) là tháng 9/2019.

          Ghi chú: Sinh viên xem môn học còn nợ ở Văn phòng khoa.

                                                                                          Ngày     16   tháng    10  năm 2019

                                                                                                    Quyền Trưởng Khoa

                                                                                                               (Đã ký)        

                                                                                               PGS.TS. Lê Quang Thông